ЗНАЙТЕ: Публічна оферта — це те, з чим погоджуємося ми та ви, щоб ви могли допомагати та підтримувати наші проекти та діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ВАРТА” 

Публічна оферта

про надання благодійного пожертвування/допомога (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ВАРТА” (далі – ГО «УЖВ», в мережі Інтернет: https://uwghub.org/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ” УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ВАРТА ” (код ЄДРПОУ 39439514), в особі Голови правління Білецької Олени Віталіївни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву/допомогу (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків, або онлайн банкінг та  інші системи розрахунків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов’язки Організації:

5.1. Організація має право:

    • Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
    • Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
    • Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов’язана:

    • У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Місце проведення публічного збору коштів: Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. Термін збору коштів: Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

8. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд.

Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

9. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

10. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

11. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

12. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка №1 (ЗГОДА на обробку персональних даних до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.)

13. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

14. Публічна оферта набуває чинності з дати її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

15. Форс — мажор Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані відповідними органами державної влади України.

16. Інформація про Організацію:

ГО “Українська Жіноча Варта” (ЄДРПОУ 39439514)
зареєстрована Міністерством юстиції України як всеукраїнська громадська організація
14 жовтня 2014 за №124/02
Адреса: 01001, вулиця Хрещатик, 34, м. Київ (3-й поверх УСПП)
Телефони +380 67 219 99 89
E-mail: [email protected]

РАХУНКИ ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ (дивитись ТУТ)

Додаток № 1

до Публічної оферти
укладеної Благодійником з ГО «УЖВ»

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «УЖВ» в мережі Інтернет: https://uwghub.org/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду ГО «УЖВ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: ГО «УЖВ») з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін ГО «УЖВ» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті ГО «УЖВ» в мережі Інтернет: https://uwghub.org/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».